Home XW (Excluding Warrant)

XW (Excluding Warrant)

by admin

เครื่องหมายที่ชี้ว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นวันที่หุ้นขึ้นเครื่องหมาย XW หรืือหลังจาากวันนั้น จะไม่มีสิทธ์รับใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหลักทรัพย์ในรอบนั้น

Leave a Comment