Home Short Against Port (ชอร์ต อะเก้น พอร์ต)

Short Against Port (ชอร์ต อะเก้น พอร์ต)

by admin

ขายหุ้นชั่วคราวในราคาหนึ่งเพื่อรอซื้อกลับในราคาที่ถูกกว่า (กำไรส่วนต่าง)

Leave a Comment