Home Runtrend

Runtrend

by admin

เน้นซื้อถือยาวเป็นหลักเดือนถึงปี หรือเล่นเป็นรอบที่ใหญ่กว่าการ Swing trade, มักเป็นการเล่นตาาม trend ใหญ่ และจะออกหรืือเข้าตอนที่เทรนด์เปลี่ยนทิศ

Leave a Comment