Home Dividend/เงินปันผล

Dividend/เงินปันผล

by admin

กำไรสุทธิของบริษัทส่วนหนึ่งที่ถูกแบ่งออกมาจ่ายผู้ถือหุ้นของบริษัท

Leave a Comment